Kou­lus­sa opi­taan raha­nar­voi­sia ilmas­to­tai­to­ja

|

Tänä syk­sy­nä Laa­ni­lan lukio, Oulun suo­ma­lai­sen yhteis­kou­lun lukio, Hau­ki­pu­taan lukio, Iin lukio, Kuusa­mon lukio ja Yli­vies­kan Rau­das­ky­län kris­til­li­nen opis­to ryh­ty­vät toden teol­la ilmas­to­työ­hön. Kou­lut ovat nimit­täin muka­na Oulun kau­pun­gin Ilmas­to­lu­kiot-hank­kees­sa.

Jokai­nen ilmas­to­lu­kio sel­vit­tää kou­lun tämän­het­ki­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen ja tekee suun­ni­tel­man, miten koko kou­lu voi­si yhdes­sä pie­nen­tää ympä­ris­tö­kuor­maan­sa.

”Arjes­sa kyse voi olla niin­kin yksin­ker­tai­ses­ta asias­ta, että ei ote­ta ret­kel­le mukaan pil­li­me­hu­ja, jois­ta syn­tyy 18 säkil­lis­tä ros­kaa, vaan jokai­nen ottaa oman juo­ma­pul­lon, jota saa täyt­tää. Kou­lun arvoil­la on suu­ri vai­ku­tus opis­ke­li­joi­hin”, Ilmas­to­lu­kiot-hank­keen vetä­jä, kehit­tä­jä­opet­ta­ja Jus­si Tom­berg sanoo.

Ilmas­to­työn tuek­si kou­lut saa­vat Kou­lun kor­jauso­pas ‑nimi­sen verk­ko-oppi­mi­sym­pä­ris­tön. Yhdes­sä ilmas­to­lu­kioi­den ja Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lun kans­sa kehi­te­tään myös kou­luil­le rää­tä­löi­ty ilmas­to­las­ku­ri.

Oulun suo­ma­lai­sen yhteis­kou­lun lukios­sa ryh­dyt­tiin teke­mään ilmas­to­podcas­tia, kun kou­lu oli muka­na Ilmas­ton­muu­tos lukioi­hin! ‑hank­kees­sa. Kuvas­sa Jen­ni Karp­pi­nen, opet­ta­ja Min­na Kor­pierk­ki, Kaner­va Mur­to­vaa­ra ja opet­ta­ja Iiro Oika­ri­nen äänit­tä­vät podcast-jak­soa, jos­sa puhu­taan ruu­an vas­tuul­li­suu­des­ta ja vegaa­ni­ruo­ka­va­lios­ta. Kuva: Oulun suo­ma­lai­sen yhteis­kou­lun lukio.

Ilmas­to-osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den high-tec­hia

Kou­lun kor­jauso­pas saa­daan val­miik­si syk­syn aika­na. Sivus­tol­la opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa osaa­mis­merk­ke­jä ja opis­kel­la ilmas­to-osaa­jik­si.

Ilmas­to-osaa­mi­nen on Ilmas­to­lu­kiot-hank­keen Jus­si Tober­gin mie­les­tä tule­vai­suu­den high-tec­hia – valt­ti työ­elä­mäs­sä.

Oppaas­sa käy­dään läpi ruo­an, kou­luin­fran ja liik­ku­mi­sen ilmas­to­vai­ku­tuk­sia ja teko­ja, joi­ta jokai­nen voi kou­luar­jes­sa teh­dä. Tom­berg sanoo, että kor­jaus­toi­miin käy­dään yhtei­sön voi­mal­la, ei yksi­löä sor­mel­la osoi­tel­len.

”Kor­jausop­paan avul­la voim­me toden­taa, että sil­lä on vai­ku­tus­ta, mitä sata­tu­hat­ta lukio­lais­ta syö päi­vit­täin ruu­ak­si. Mitä jos kas­vis­ruo­ka ei oli­si­kaan se lin­jas­ton vii­mei­nen vaih­toeh­to vaan ykkös­vaih­toeh­to?” hän kysyy.

Kes­tä­viä elä­män­ta­po­ja omak­su­taan jo päi­vä­ko­dis­sa

Oulu tavoit­te­lee hii­li­neut­raa­liut­ta vuo­teen 2040 men­nes­sä. Ympä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­vää toi­min­taa ope­te­taan var­hais­kas­va­tuk­ses­ta läh­tien läpi koko kou­lu­po­lun. 

Kau­pun­ki on sitou­tu­nut myös YK:n kes­tä­vän kehi­tyk­sen tavoit­tei­siin, joten ympä­ris­tö­ajat­te­lun lisäk­si lap­sia ja nuo­ria kas­va­te­taan sosi­aa­li­ses­ti, kult­tuu­ri­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti kes­tä­vään elä­män­ta­paan.

Tou­ko­kuus­sa vie­tet­tiin Toi­von Agen­da 2030 ‑päi­vää, jol­loin Oulun alu­een kou­lu­lai­set sai­vat poh­tia kes­tä­vän kehi­tyk­sen tavoit­tei­den toteut­ta­mis­ta. Lap­set ja nuo­ret oli­vat alus­ta asti muka­na suun­nit­te­le­mas­sa päi­vän ohjel­maa. Hybri­di­ta­pah­tu­man verk­ko­lä­he­tys­tä seu­ra­si yli 10 000 sil­mä­pa­ria.

Lähe­tyk­ses­sä näy­tet­tiin esi­mer­kik­si video, jol­la Kel­lon kou­lu­lai­set ker­to­vat, mitä Agen­da 2030 ‑tavoit­teet käy­tän­nön arjes­sa voi­si­vat tar­koit­taa:

Ilmas­to­lu­kiot

Pää­ku­va: Hau­ki­pu­taan lukion pro­jek­ti­ryh­mä voit­ti kehit­tä­mäl­lään Lukio­lai­sen ilmas­to­las­ku­ri ‑mobii­li­so­vel­luk­sel­la kan­sain­vä­li­sen Luma StarT-kil­pai­lun kesä­kuus­sa. Kou­lu osal­lis­tui jo aiem­paan Ilmas­ton­muu­tos lukioi­hin! ‑hank­kee­seen (2019–2021). Kuvas­sa voit­ta­ja­tii­min Mii­na Kar­ja­lai­nen, Inka Jäm­sä, Jaak­ko Oja­la ja Max Nabb­vik. Kuva: Anna-Hele­na Iso­pah­ka­la.