Oival­luk­sia ja rat­kai­su­ja yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja kou­lu­jen arkeen

|

Tule­vai­suu­den älyk­käi­den oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen suun­nit­te­lus­sa yri­tyk­set saa­vat vai­kut­tei­ta opet­ta­jil­ta ja oppi­lail­ta – ja päin­vas­toin. Yhteis­ke­hit­tä­mi­nen aidos­sa ympä­ris­tös­sä on tuo­nut Oulus­sa kou­lu­päi­viin lisää tukea ja virik­kei­tä, parem­paa jak­sa­mis­ta ja innos­ta­vaa teko­ä­lyä oppi­mi­seen.

Mil­lai­sia ovat viih­tyi­sät ja toi­mi­vat oppi­mi­sym­pä­ris­töt? Miten nii­tä voi­daan kehit­tää yri­tys­ten ja kou­lu­jen osaa­mis­ta yhdis­tä­vil­lä rat­kai­suil­la? Yri­tyk­set ja oppi­lai­tok­set ovat Oulus­sa halun­neet vas­ta­ta näi­hin kysy­myk­siin ja haas­tei­siin yhteis­ten pöy­tien äärel­lä.

6Aika Tule­vai­suu­den älyk­käät oppi­mi­sym­pä­ris­töt ‑han­ke on tuo­nut Ouluun ainut­laa­tuis­ta yhteis­ke­hit­tä­mis­tä yri­tys­ten, kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten kes­ken. Koke­muk­sia ja oival­luk­sia on pääs­ty jaka­maan hyvin kon­kreet­ti­sil­la nopeil­la kokei­luil­la.

Yhteis­ke­hit­tä­mi­nen oppi­mi­sym­pä­ris­töis­sä on tuo­nut yri­tyk­sil­le tie­toa ja ymmär­rys­tä oppi­mi­sen pro­ses­seis­ta ja päi­vit­täi­sis­tä käy­tän­nön haas­teis­ta sekä mah­dol­li­suu­den luo­da uusia ver­kos­to­ja. Yhteis­työ mah­dol­lis­taa uusien ja jo ole­mas­sa ole­vien rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­sen parem­min käyt­tä­jien tar­pei­ta vas­taa­vik­si.

 – 6Ai­ka-hank­keen takaa­mat resurs­sit ja tuki ovat olleet suu­re­na apu­na. Opet­ta­jil­ta ja oppi­lail­ta on tul­lut pal­jon kii­tos­ta, ker­too Oulun kau­pun­gin Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luis­sa pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut Anne Kos­ke­la.

Oival­luk­sia, ver­kos­to­ja ja media­nä­ky­vyyt­tä

Yhteis­ke­hit­tä­mi­nen on kerän­nyt kii­tos­ta myös yrit­tä­jil­tä. Lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kas­va­tuk­sen pal­ve­lu­ja kou­luil­le ja päi­vä­ko­deil­le tar­joa­va Hap­pia on saa­nut sii­tä apua Breik­ke­ri-pal­ve­lul­leen.

Breik­ke­ri on työ­ka­lu, jon­ka teh­tä­vien avul­la ala­kou­luis­sa voi­daan ryt­mit­tää kou­lu­päi­vää virik­keel­lis­ten 5–10 minuu­tin mit­tais­ten tau­ko­jen avul­la. Moni­puo­li­sia teh­tä­viä voi yhdis­tää ope­tuk­seen tai käyt­tää hap­pi­hyp­pe­lyi­nä joko akti­voi­va­na tai rau­hoit­ta­va­na osa­na kou­lu­päi­vää.

– Yhteis­ke­hit­tä­mi­sen avul­la saim­me oppi­lail­ta esi­mer­kik­si suo­raan teh­tä­väi­deoi­ta, jot­ka ovat tänä­kin päi­vä­nä osa Breik­ke­rin teh­tä­viä, Hap­pian perus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja San­na Vir­ta­nen sanoo.

Hän kiit­te­lee yhteis­ke­hit­tä­mi­sen hyö­ty­jen lisäk­si ver­kos­to­ja, joi­ta samaan aikaan syn­tyi muka­vas­ti. Hap­pia pää­si esit­täy­ty­mään muun muas­sa Lon­toon Bett-mes­suil­le, ja Euro­news teki Breik­ke­ris­tä jutun kana­vil­leen. Euro­new­sin jut­tu poi­ki Hap­pial­le näky­vyyt­tä ja ison median huo­mioin­ti toi var­muut­ta sil­le, että Breik­ke­rin kal­tai­nen pal­ve­lu koe­taan kiin­nos­ta­va­na kaik­kial­la.

Käden­tai­to­ja ja jak­sa­mis­ta kou­luar­keen

Anne Kos­ke­la on tyy­ty­väi­nen kou­lu­jen ja yri­tys­ten väli­ses­tä yhteis­ke­hit­tä­mi­ses­tä, joka on tuo­nut kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen alal­le kokei­lu­kult­tuu­ria.

– Kau­pun­ki­na me olem­me täs­sä mah­dol­lis­ta­ja­na, mut­ta meil­lä täy­tyy olla myös erit­täin aktii­vi­nen ja stra­te­gian tasol­le mene­vä roo­li. Lisäk­si etu­kä­teis­suun­nit­te­lu on tär­ke­ää, hän tote­aa.

Oulu­lai­nen oppi­mi­sen ana­ly­tii­kan ohjel­mis­toa raken­ta­va Qri­di kehit­ti yhdes­sä Pola­rin aktii­vi­suus­ran­nek­kei­den ja Ota­van kans­sa tapo­ja edis­tää oppi­lai­den jak­sa­mis­ta kou­luar­jes­sa.

Simua Star­tup kehit­ti puo­les­taan edel­ly­tyk­siä käyt­tää teko­ä­lyä osa­na oppi­mis­ta. Tavoit­tee­na oli innos­taa oppi­lai­ta oppi­maan uut­ta eri aineis­sa Alvin-teko­ä­lyn avul­la.

– Oppi­laat pää­si­vät kokei­le­maan teko­ä­lyä englan­nin, robo­tii­kan ja kemian tun­neil­la. Kokei­lut oli­vat oikein onnis­tu­nei­ta, Kos­ke­la ker­too.

Kou­lu­jen näkö­kul­mas­ta kokei­lut oli­vat niin ikään onnis­tu­nei­ta. Hin­tan kou­lun reh­to­ri Mat­ti Aho­lan mukaan 6Ai­ka-hank­keen kokei­lut ovat vai­kut­ta­neet Hin­tan kou­lun arkeen mer­kit­tä­väs­ti. Aho­la nos­taa esiin Breik­ke­rin kans­sa teh­ty­jen kokei­lu­jen lisäk­si Maker-tilan, jon­ka tar­koi­tus on vah­vis­taa oppi­lai­den käden­tai­to­ja moni­puo­li­ses­ti eri oppiai­neis­sa.

– Voi sanoa, että Leko­lar-Prin­te­lin ja mei­dän yhteis­ke­hit­tä­mä Maker-tila on muut­ta­nut käsi­tys­täm­me oppi­lai­dem­me oppi­mis­pro­ses­sis­ta, Aho­la kiit­te­lee.

– 6Ai­ka-hank­keen vai­ku­tuk­set näky­vät arjes­sam­me joka päi­vä. Tämän voi var­mas­ti jokai­nen mei­dän opet­ta­ja alle­kir­joit­taa.

Anne Kos­ke­lan mukaan yhteis­ke­hit­tä­mi­nen näh­dään kiin­nos­ta­va­na ja innos­ta­va­na toi­min­ta­na ja Oulun kau­pun­gin Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut kan­nus­taa jat­kos­sa­kin oppi­lai­tok­si­aan yri­ty­syh­teis­työ­hön.

Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­nen jat­kuu Oulus­sa kokei­luil­la, jois­sa haas­te­taan tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia ilmiö­op­pi­mi­sen rikas­tut­ta­ja­na. 

Oppi­nur­kas­ta apua yhden luu­kun peri­aat­teel­la

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO puo­les­taan on toteut­ta­nut 6Ai­ka-yhteis­työ­nä Aina avoin amma­til­li­nen oppi­lai­tos — 365/12 ‑hank­keen. Sii­nä oppi­mis­ta läh­det­tiin tuke­maan kon­kreet­ti­ses­ti. Syn­tyi Oppi­nurk­ka, jos­sa opis­ke­li­joi­ta ohja­taan ja opin­to­jen suju­vuut­ta tue­taan monin eri tavoin.

 – Oppi­nurk­ka on kon­kreet­ti­nen paik­ka, jos­sa opis­ke­li­jam­me voi­vat esi­mer­kik­si teh­dä YTO- eli yhteis­ten tut­kin­to­jen osien näyt­tö­jä, väliin jää­nei­tä kokei­ta sekä hakea apua mihin tahan­sa kysy­myk­siin, jot­ka hei­tä askar­rut­ta­vat, pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Sir­pa Kar­ja­lai­nen OSAOl­ta sel­vit­tää.

Oppi­nur­kan kal­tai­sel­le pal­ve­lul­le oli ole­mas­sa sel­vä tilaus, ja sen muo­to kehit­tyi kokei­le­mal­la ja kehit­tä­mäl­lä. Syn­tyi yhden luu­kun peri­aa­te, jos­ta on pal­jon hyö­tyä esi­mer­kik­si ylä­as­teel­ta ammat­tio­pis­toon juu­ri siir­ty­neel­le opis­ke­li­jal­le.

Uusi mal­li mah­dol­lis­taa entis­tä nopeam­man opis­ke­lun ja työ­elä­mään siir­ty­mi­sen sekä välit­tö­män rea­goin­nin uusiin tilan­tei­siin. Jo koro­na-ajan tar­peet ovat näyt­tä­neet, että kehit­tä­mi­sen suun­ta on oikea.

Tule­vai­suu­den älyk­käät oppi­mi­sym­pä­ris­töt ja Aina avoin amma­til­li­nen oppi­lai­tos — 365/12 ‑hank­keet ovat osa 6Ai­ka-stra­te­gi­aa. Kuu­tos­kau­pun­geil­la on yhtei­siä, kau­pun­gis­tu­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. 6Ai­ka-stra­te­gian avul­la Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Tam­pe­re, Tur­ku ja Oulu pyr­ki­vät vas­taa­maan näi­hin haas­tei­siin ja kehit­tä­mään entis­tä parem­pia pal­ve­lu­ja. 6Ai­ka-stra­te­gi­aa rahoit­ta­vat Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­to (EAKR), Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR), Suo­men val­tio, kuu­tos­kau­pun­git ja han­ke­kump­pa­nit. Rahoi­tus­ta myön­tä­vät Uuden­maan liit­to ja Hämeen ELY-kes­kus.