Tie­dol­la joh­taen parem­pia pää­tök­siä

6Ai­ka-kau­pun­git edis­tä­vät yhdes­sä inno­vaa­tioi­ta ja kas­vu­yrit­tä­jyyt­tä. Kas­vun eko­sys­tee­mit ‑hank­kees­sa on tavan­omais­ten yri­tys­pal­ve­lui­den rin­nal­le kehi­tet­ty uusia inno­vaa­tio- ja kas­vu­pal­ve­lu­ja, esi­mer­kik­si inno­vaa­tio- ja osaa­mis­kes­kit­ty­miä, kokei­lua­lus­to­ja ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä kau­pun­kien yhteis­työ­nä. Mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lu ja val­men­nuk­set ovat Kas­vun eko­sys­tee­mit ‑hank­keen rat­kai­su­ja pk-yri­tys­ten tie­dol­la joh­ta­mi­sen tar­pee­seen. 

6Ai­ka-hank­keen kau­pun­git ovat yhdes­sä kehit­tä­neet kan­sain­vä­lis­ty­vil­le yri­tyk­sil­le pal­ve­lui­ta alu­eel­lis­ten vah­vuuk­sien ja tar­pei­den mukaan. Oulus­sa kas­vu­ha­kui­sil­le yri­tyk­sil­le toteu­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta ovat esi­mer­kik­si mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lu ja val­men­nuk­set.

– Yhteis­tä suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­siä on tie­don tar­ve, kiteyt­tää Business­Oulussa inno­vaa­tio­pal­ve­lu­jen vas­tuu­hen­ki­lö­nä toi­mi­va Pir­jo Kos­ki­nie­mi.

Yri­tyk­sil­le tar­jot­ta­vien pal­ve­lui­den lisäk­si on kir­kas­tet­tu kau­pun­kien omaa roo­lia eko­sys­tee­meis­sä. Kehi­tet­ty­jä kei­no­ja ja hyviä käy­tän­tei­tä on jaet­tu ja yri­tyk­set ovat voi­neet osal­lis­tua eri kau­pun­kien tapah­tu­miin.

Yri­tys­ten kas­vus­sa ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­sä on eri­lai­sia suun­nit­te­lu­ho­ri­sont­te­ja: Pit­kän aika­vä­lin stra­te­gis­ten suun­ni­tel­mien on paras­ta perus­tua tie­toon alus­ta asti. Lähem­pä­nä mark­ki­noi­ta taas on tar­ve mark­ki­na- ja toi­mia­las­pe­si­fim­mäl­le pal­ve­lul­le. 

– Mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lu välit­tää tie­toa esi­mer­kik­si tek­no­lo­gioi­den, lii­ke­toi­min­ta­mal­lien ja mark­ki­na-aluei­den kehi­tyk­ses­tä. Ilmai­nen pal­ve­lu on kaik­kien yri­tys­ten saa­ta­vil­la. Val­men­nuk­sis­sa yrit­tä­jät ja muut avain­hen­ki­löt voi­vat paran­taa val­miuk­si­aan teh­dä stra­te­gis­ta enna­koin­ti­työ­tä myös itse, sanoo Business­Oulun asian­tun­ti­ja Lii­sa Pie­ti­käi­nen.

Yri­tyk­set ovat anta­neet kii­tos­ta Kas­vun eko­sys­tee­mit ‑hank­keen mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lul­le ja val­men­nuk­sil­le, jot­ka ovat erin­omai­nen tapa välit­tää ulkois­ta tie­toa eri toi­min­taym­pä­ris­töis­tä. Näin yri­tyk­set voi­vat suun­tau­tua omaan vien­ti­mark­ki­naan­sa vii­mei­sin­tä tie­toa hyö­dyn­täen. 

– Tie­dol­la joh­ta­mi­sen val­men­nuk­set ovat olleet täyn­nä. Kaik­ki mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lua käyt­tä­neet yri­tyk­set ovat ker­to­neet saa­neen­sa tie­tää jotain uut­ta ja tar­peel­lis­ta, Pie­ti­käi­nen sum­maa hyvää palau­tet­ta.

Mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lu, val­men­nuk­set ja tie­toa välit­tä­vät Business­Oulun asian­tun­ti­jat ovat osaa­mi­sen resurs­si, joka tar­jo­aa tie­toa esi­mer­kik­si tek­no­lo­gioi­den ja lii­ke­toi­min­ta­mal­lien kär­ki­ke­hi­tyk­ses­tä, mark­ki­na-alueis­ta, uusis­ta inno­vaa­tiois­ta ja pää­oma­si­joit­ta­mi­sen toi­min­taym­pä­ris­töis­tä.

– Mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lun avul­la kana­voim­me asiak­kail­lem­me päi­vit­ty­vää tie­toa kan­sain­vä­li­sil­tä tut­ki­mus- ja ana­ly­tiik­ka­ta­loil­ta. Osaa­mis­tam­me on myös sovit­taa tie­dot yhteen asiak­kaan tar­pei­den kans­sa – kaik­ki tie­tys­ti äärim­mäi­sel­lä luot­ta­muk­sel­la, Pie­ti­käi­nen ker­too.

Yri­tyk­set voi­vat kan­sain­vä­lis­tyä tai laa­jen­tua elin­kaa­ren­sa monis­sa vai­heis­sa, jos­kus moneen ker­taan. Yksi inno­vaa­tio sopii yhteen mark­ki­naan ja toi­nen toi­seen. Sik­si mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lu ja val­men­nuk­set pal­ve­le­vat eri vai­heis­sa ole­via kai­ken­ko­koi­sia yri­tyk­siä.

– Yri­tyk­sil­lä riit­tää vaih­toeh­to­ja, kos­ka tilan­teet ja kehi­tys­vai­heet vaih­te­le­vat suu­res­ti mark­ki­noit­tain eri puo­lil­la maa­il­maa. Meil­lä län­si­mais­sa voi huo­let­taa tie­to­tur­va IoT-rat­kai­su­jen suh­teen – toi­sil­la mark­ki­noil­la voi olla ihmi­sel­le säh­köt vas­ta tulos­sa.

Tie­toa yri­tys­ten tie­don tar­peis­ta on han­kit­tu pait­si kysy­mäl­lä ja tut­ki­mal­la yri­tyk­siä itse­ään, myös tut­ki­mus­läh­teis­tä ja havain­noi­mal­la. Täl­lä perus­teel­la nämä pal­ve­lut suun­ni­tel­tiin vas­taa­maan yri­tys­ten stra­te­gi­sen suun­nit­te­lun tar­pei­siin.

Kun stra­te­gi­set suun­ni­tel­mat on teh­ty, yri­tys tar­vit­see yksi­tyis­koh­tai­sem­paa tie­toa vali­tus­ta koh­de­mark­ki­nas­ta, sil­lä tie­don tar­ve ei pää­ty mark­ki­naan menoon.

ProWell­ness hakee kas­vua mones­ta suun­nas­ta

Oulu­lai­sen ProWell­ness Health Solu­tions Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Sipi­län mukaan myös ProWell­ness tar­vit­si vas­ti­kään spe­si­fiä tie­toa.

ProWell­ness osal­lis­tui Kas­vun eko­sys­tee­mit ‑hank­keen jär­jes­tä­mään lää­kin­näl­lis­ten lait­tei­den sään­tö­jen val­men­nuk­seen, jos­sa kes­ki­tyt­tiin sään­te­lyn tiu­ken­tu­mi­seen Euroo­pan Unio­nis­sa. 

Direk­tii­vin muut­tues­sa ase­tuk­sek­si joi­den­kin ter­vey­sa­lan tuot­tei­den luo­ki­tuk­set muut­tu­vat. ProWell­ness Oy:lle muu­tok­set näky­vät joi­den­kin tuot­tei­den koh­dal­la aiem­paa ras­kaam­pi­na ja kal­liim­pi­na laa­dun­var­mis­tus­pro­ses­sei­na.

– Pidin kurs­sia erit­täin onnis­tu­nee­na mei­dän näkö­kul­mas­tam­me, Sipi­lä tote­aa.

ProWell­nes­sin tuot­tei­ta on käy­tös­sä ter­vey­sa­lan orga­ni­saa­tiois­sa Suo­men lisäk­si Bri­tan­nias­sa ja Irlan­nis­sa. Jot­ta yri­tys voi toi­mia uusil­la ja nykyi­sil­lä mark­ki­noil­la, sen täy­tyy tun­tea pai­kal­li­nen ter­vey­sa­laa kos­ke­va lain­sää­dän­tö erit­täin hyvin. Täs­sä työs­sä 6Ai­ka-hank­kees­ta on ollut pal­jon apua, kun se on koon­nut uuteen regu­laa­tioon liit­ty­vää tie­toa tar­vit­se­via yri­tyk­siä yhteen.

– Olem­me pyr­ki­neet laa­jen­tu­maan muu­al­le­kin ulko­mail­le. Parai­kaa meil­lä on menos­sa mon­ta pro­jek­tia Lähi-Idän ja Itä-Afri­kan puo­lel­la sekä Ete­lä-Aasias­sa. Olem­me käy­neet Busi­ness Fin­lan­din dele­gaa­tioi­den muka­na Lähi-Idäs­sä pari­kin ker­taa, Sipi­lä sanoo.

Uut­ta yrit­tä­jää etsi­mäs­sä

Jos­kus yri­tyk­sen kas­vun esteet liit­ty­vät omis­tuk­seen. Kun sen­het­ki­nen omis­ta­ja on jo teh­nyt pää­tök­sen yri­tys­toi­min­nan hil­jen­tä­mi­ses­tä tai lopet­ta­mis­ta, yri­tys ei tyy­pil­li­ses­ti val­loi­ta enää uusia lii­ke­toi­min­ta-aluei­ta tai mai­ta.

Nime­no­maan hyvin­voin­tia­lan yri­tys­ten omis­ta­jan­vaih­dok­siin kes­kit­ty­nees­sä Hyvin­voin­tiy­ri­tyk­set kier­toon ‑hank­kees­sa kes­ki­tyt­tiin madal­ta­maan kyn­nys­tä hyvin­voin­tiy­ri­tys­ten omis­ta­jan­vaih­dok­sil­le.

– Poten­ti­aa­lis­ten uusien yrit­tä­jien tie­don­tar­ve liit­tyy esi­mer­kik­si rekis­te­ri- ja tie­to­tur­va-asioi­hin. On esi­mer­kik­si tar­ve tie­tää, miten kan­ta­re­kis­te­riin lii­ty­tään, hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun ter­vey­den­huol­lon eri­tyi­sa­lo­jen kou­lu­tus­pääl­lik­kö Mika Pal­da­nius sanoo.

Hyvin­voin­tiy­ri­tyk­set kier­toon ‑han­ke on jo ohi, mut­ta monet sen tuo­mat hyvät käy­tän­nöt ovat jää­neet elä­mään. Pal­da­nius on esi­mer­kik­si muka­na aktii­vi­ses­sa ryh­mäs­sä, jos­sa yri­tys­toi­min­taa lopet­ta­via ja aloit­ta­mis­ta har­kit­se­via pyri­tään tör­mäyt­tä­mään toi­siin­sa.

– Puhum­me re-start-upeis­ta. Kun yri­tyk­sel­le on luo­tu hyvä poh­ja ja asia­kas­kun­taa alkaa jo olla, sii­nä on yleen­sä hyvät läh­tö­koh­dat yri­tys­toi­min­nal­le, Pal­da­nius tote­aa.

Lisä­tie­to­ja:
Kas­vun eko­sys­tee­mit ‑han­ke, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Pir­jo Kos­ki­nie­mi, 040 592 5375, pirjo.koskiniemi (at) businessoulu.com
Hyvin­voin­tiy­ri­tyk­set kier­toon, Mika Pal­da­nius, 040 3580230, mika.paldanius (at) oamk.fi

Kuvas­sa: Pir­jo Kos­ki­nie­mi ja Lii­sa Pie­ti­käi­nen