Tie­teel­li­nen tut­ki­mus joh­taa yhä useam­min kek­sin­töön ja kau­pal­lis­ta­mi­seen

Loh­jan asun­to­mes­su­koh­tees­sa vuon­na 2021 Keko Geo­po­ly­mee­rit Oy kehit­ti geo­po­ly­mee­ri­be­to­nin resep­tiik­kaa, jota hyö­dyn­net­tiin koh­teen lat­tia­va­lus­sa. Kuva: Tero Luuk­ko­nen.

Kek­sin­tö- ja teo­sil­moi­tus­ten mää­rä on kas­vus­sa Oulun yli­opis­tos­sa. Tyy­pil­li­nen tut­ki­muk­ses­sa syn­ty­nyt kek­sin­tö on uusi mene­tel­mä, joka mah­dol­lis­taa tuot­tei­den val­mis­ta­mi­sen esi­mer­kik­si ener­gi­aa ja raa­ka-ainei­ta sääs­täen.

Oulun yli­opis­ton kek­sin­tö- ja teo­sil­moi­tus­ten mää­rä on kas­va­nut kah­te­na vii­me vuon­na. Vuo­den 2022 aika­na ilmoi­tuk­sia teh­tiin yhteen­sä 56, mikä on hie­man pit­kän ajan kes­kiar­voa parem­min. Kek­sin­nöis­tä lähes puo­let syn­tyi tavan­omai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa ja loput tilaus- tai sopi­mus­tut­ki­muk­ses­sa. Kaik­ki tilaus­tut­ki­muk­sen 14 kek­sin­töä on siir­ret­ty tilaa­jan hal­tuun mah­dol­li­seen paten­toin­ti­pro­ses­siin.

”Tyy­pil­li­nen tut­ki­muk­ses­sa syn­ty­nyt kek­sin­tö on uusi mene­tel­mä, joka mah­dol­lis­taa tuot­tei­den val­mis­ta­mi­sen esi­mer­kik­si ener­gi­aa ja raa­ka-ainei­ta sääs­täen. Meil­tä on läh­töi­sin esi­mer­kik­si Keko Geo­po­ly­mee­rit Oy, joka val­mis­taa kier­to­ta­lou­den geo­po­ly­mee­ri­tuot­tei­ta”, ker­too Jou­ko Uusi­ta­lo Oulun yli­opis­ton Inno­vaa­tio­kes­kuk­ses­ta.

Oulun yli­opis­ton omia patent­ti­ha­ke­muk­sia jätet­tiin vii­me vuon­na yhdek­sän ja kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na kum­pa­na­kin kym­me­nen. Vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä mää­rä on ollut kah­des­ta yhdek­sään vuo­sit­tain. Yli­opis­tol­le myön­net­tiin vuon­na 2022 ennä­tyk­sel­li­set seit­se­män uut­ta patent­tia, jot­ka oli­vat uusien patent­ti­per­hei­den ensim­mäi­siä myön­tö­jä. Yli­opis­ton omis­ta­mia patent­ti­per­hei­tä on jo yli vii­si­kym­men­tä.

”Esi­merk­ki­nä yli­opis­ton patent­ti­port­fo­lios­ta voi­si olla ’mata­lan läm­pö­ti­lan val­mis­tus­me­ne­tel­mä keraa­mi­sil­le elekt­ro­nii­kan kom­po­nen­teil­le’. Mene­tel­män suo­jaa­mi­sek­si yli­opis­to on raken­ta­nut nel­jäs­tä eri patent­ti­per­hees­tä koos­tu­van patent­ti­sal­kun, joka poh­jau­tuu aka­tee­mik­ko Heli Jan­tusen tut­ki­mus­ryh­män tulok­siin.”

Patent­ti­per­he tar­koit­taa yhden kek­sin­nön suo­jaa­mi­sek­si myön­net­ty­jä patent­te­ja eri mais­sa.

”Yli­opis­ton tavoit­te­le­maa mene­tel­män kau­pal­lis­ta hyö­dyn­tä­mis­tä ja sen mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­te­tään sit­ten Busi­ness Fin­lan­din rahoit­ta­mas­sa Research to Busi­ness ‑hank­kees­sa.”

Kau­pal­lis­ta­mi­seen liit­ty­viä sopi­muk­sia yli­opis­to sol­mi vii­me vuon­na myös seit­se­män kap­pa­leen ennä­tys­mää­rän.
Tut­ki­muk­ses­ta syn­tyy vuo­sit­tain muu­ta­mia uusia kas­vu­yri­tyk­siä eli start-upe­ja. Vii­me vuon­na Oulun yli­opis­ton pii­ris­tä pon­nis­ta­nei­ta uusia yri­tyk­siä ovat äly­laas­ta­ria kehit­tä­vä Emed­patch Oy ja pro­jek­ti­hal­lin­nan ope­tus­pe­liä kehit­tä­vä Les­son­Lab Oy.

”Hyväs­sä vauh­dis­sa ole­via vii­me vuo­sien yri­tyk­siä ovat esi­mer­kik­si Cere­nion Oy, Valos­sa Labs Oy ja Onnik­ka Health Oy. Tut­ki­joi­ta pal­ve­le­va Inno­vaa­tio­kes­kus pys­tyy tuke­maan uusia tut­ki­mus­läh­töi­siä yri­ty­si­deoi­ta esi­mer­kik­si paten­toin­nis­sa, tii­min täy­den­tä­mi­ses­sä ja rahoi­tuk­sen han­kin­nas­sa”, Uusi­ta­lo sum­maa.

”Käyn­nis­sä on täl­lä het­kel­lä tois­ta­kym­men­tä kau­pal­lis­ta­mis­han­ket­ta, jois­ta odo­tam­me syn­ty­vän usei­ta star­tup-yri­tyk­siä jo tänä vuon­na.”

Lue lisää:
Tie­teen aka­tee­mi­kok­si juu­ri nimi­tet­ty pro­fes­so­ri Heli Jan­tu­nen on teh­nyt yhteis­työ­tä yli 40 teol­li­suus­kump­pa­nin kans­sa, ja hänel­lä on 76 patent­tia