MetaCi­ty

MetaCi­ty Oulu –hank­kees­sa arvioi­daan nykyis­ten kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den sopi­vuus äly­kau­pun­gin kehi­tyk­ses­sä. Uute­na kau­pun­ki­suun­nit­te­lun osa-alu­ee­na kehi­te­tään digi­taa­li­sen infra­struk­tuu­rin suun­nit­te­lu­mal­le­ja. Lisäk­si MetaCi­ty Oulu ‑han­ke tukee Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­sin koh­dea­la I:n “Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa” kol­men kär­kioh­jel­man toteu­tus­ta, joi­den kans­sa toteu­te­taan vali­koi­tu­jen lii­ke­toi­min­ta-alo­jen kokei­lu­ja (Proof-of-Concept, PoC). Kokei­lui­hin kut­su­taan mukaan eri toi­mia­lo­jen yri­tyk­siä suu­ry­ri­tyk­sis­tä start-up-tii­mei­hin, mikä puo­les­taan tukee OIA:n poik­ki­leik­kaa­van kär­kioh­jel­man toteut­ta­mis­ta (“Start-up yrit­tä­jyys, osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen sekä yri­ty­se­ko­sys­tee­mien koko­nai­suus ja tuki”). Tavoit­tee­na on, että kokei­luis­ta inno­vaa­tiois­ta voi­daan jat­kos­sa tuot­taa skaa­lat­ta­via pal­ve­lui­ta kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le.

Haas­teet, joi­hin hae­taan rat­kai­su­ja? Miten han­ke rat­koo nii­tä?

Eri toi­mi­joi­den smart city ‑kehi­tys­toi­min­ta ja kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­nen hoi­de­taan usein eril­li­sis­sä pro­ses­seis­sa. Hank­kei­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen on vai­ke­aa, kos­ka vas­tuu­or­ga­ni­saa­tioi­ta on vai­kea tun­nis­taa. Haja­nai­nen toi­min­taym­pä­ris­tö vai­keut­taa laa­duk­kai­den pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­ta kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa. Kehi­tys kau­pun­gis­ta äly­kau­pun­gik­si — “Trans­for­ma­tion from city to smart city- pro­ses­si -” tuli­si olla hal­lit­tu, jot­ta tavoi­tel­lut pal­ve­lut ja toi­min­nat toteu­tu­vat kau­pun­ki­ra­ken­teen kaik­kien maan­käyt­tö­luok­kien osal­ta.

Hank­keen pal­ve­lut yri­tyk­sil­le:

Hank­kees­sa muo­dos­te­taan ohjaus­ryh­mä, johon kut­su­taan mukaan eri toi­mia­lo­jen yri­tyk­siä.

Hank­kees­sa muka­na:

Oulun yli­opis­to (koor­di­naat­to­ri), Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu, VTT

Hank­keen kes­to:

1.9.2023–30.8.2025

Hank­keen sivus­to:

metacity.fi, Twit­ter: @MetaCityFI

Bud­jet­ti:

345 464 €

Lisä­tie­to­ja:

Ris­to Jur­va
risto.jurva@oulu.fi
+358 50 470 1351