Tule­vai­suu­den vety­lii­ke­toi­min­taa – Laa­ni­lan teol­li­suusa­lu­een vety­vi­sio

Oulu ja Poh­jois-Suo­mi tar­vit­se­vat läh­tö­lau­kauk­sen tule­vai­suu­den vety­lii­ke­toi­min­taan, jos­sa yri­tyk­set, TKI-toi­mi­jat ja tut­ki­mus­lai­tok­set yhteis­työs­sä edis­tä­vät, kehit­tä­vät ja mah­dol­lis­ta­vat tule­vai­suu­den vety­lii­ke­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen. Laa­ni­lan teol­li­suusa­lue toi­mii täs­sä hyvä­nä näy­teik­ku­na­na ja alus­ta­na. Hank­keen puit­teis­sa muo­dos­te­taan yhtei­nen visio ja käyn­nis­te­tään eko­sys­tee­min toi­min­ta sekä luo­daan puit­teet eko­sys­tee­min menes­tyk­sek­kääl­le toi­min­nal­le. Hank­keel­la tue­taan tut­ki­mus­pe­rus­teis­ten toi­min­ta­mal­lien sekä demonstraatio‑, tutkimus‑, pilo­toin­ti- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mis­tä, käyt­töön­ot­toa ja yhteis­käyt­töä. Hank­kees­sa luo­ta­van Oulun ja Poh­jois-Suo­men vety­ta­lou­den vetye­ko­sys­tee­min tah­to­ti­la­na on olla alu­eel­li­ses­ti mer­kit­tä­vä ja maa­il­man­laa­jui­ses­ti notee­rat­tu vety­ta­lou­den eko­sys­tee­mi.

Hank­kees­sa muka­na:

Oulun yli­opis­to

Hank­keen kes­to:

1.5.2023 – 31.12.2024

Bud­jet­ti:

300 000 €

Lisä­tie­to­ja:

Mika Huuh­ta­nen
mika.huuhtanen@oulu.fi
puh: +358 294 482377