Uraa uur­ta­vat poh­joi­set inno­vaa­tiot

Han­ke vas­taa digi­ta­li­saa­tion ja vih­reän siir­ty­män tuo­miin kas­vun edel­ly­tyk­siin Oulun alu­een tut­ki­mus- kehi­tys- ja inno­vaa­tio­yh­teis­työs­sä. Vah­vat, Oulun alu­een eri­tyis­osaa­mi­seen perus­tu­vat eko­sys­tee­mit tuke­vat elin­kei­noe­lä­mä­läh­töis­tä TKI-toi­min­taa ja uudis­tu­mis­ta, eko­sys­tee­mien ja klus­te­rien muo­dos­tu­mis­ta ja uuden­lai­sen osaa­mi­sen tar­pei­siin vas­taa­mis­ta.

Han­ke mah­dol­lis­taa Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kehit­ty­mi­sen koh­ti Euroo­pan paras­ta, niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti­kin tun­net­tua, ket­te­rää ja hou­kut­te­le­vaa digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­vaa inno­vaa­tio­eko­sys­tee­miä, johon allians­si­kump­pa­nit ovat sitou­tu­nei­ta ja jon­ka arvo­ket­juun niin iso­jen vetu­riy­ri­tys­ten kuin aloit­te­le­vien star­tup­pien­kin on help­po kiin­nit­tyä.

Hank­kees­sa muka­na:

Oulun kau­pun­ki / Business­Oulu ‑lii­ke­lai­tos

Hank­keen kes­to:

1.8.2022 – 31.5.2024

Bud­jet­ti:

184 000 €

Lisä­tie­to­ja:

Maria Vuo­ren­so­la
maria.vuorensola@businessoulu.com
040 760 1288