Inno­vaa­tio­al­lians­sin ovi on auki yri­tyk­sil­le

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) muo­dos­taa pyö­reän pöy­dän, jon­ka ääreen halu­taan myös yri­tyk­set. Yhtei­seen pöy­tään on katet­tu tavoit­teet, resurs­sit, haas­teet ja mah­dol­li­suu­det, joil­la asioi­ta saa­daan aikai­sek­si.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si on Oulun kau­pun­gin, yli­opis­ton, ammat­ti­kor­kea­kou­lun, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAOn, VTT:n, Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin, Luon­non­va­ra­kes­kus Luken ja Tech­no­po­lis Oy:n yhteen­liit­ty­mä, joka on valin­nut yhtei­set kehit­tä­mis­koh­teet. Meneil­lään ole­van, jär­jes­tyk­ses­sään jo kol­man­nen, OIA-sopi­mus­kau­den 2021–27 eri­tyis­ta­voit­tee­na ovat kon­kreet­ti­set isot, yhtei­set koko­nai­suu­det sekä yri­ty­se­ko­sys­tee­mien kokoa­mi­nen.

”Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin pitäi­si kään­tyä Asia­kas­läh­töis­ten Inno­vaa­tioi­den Orga­ni­saat­to­rik­si (AIO)”, kan­nus­taa OIA:n yri­ty­se­ko­sys­tee­mien tuki­ja Esa Pel­li­kai­nen Oulun kaup­pa­ka­ma­ril­ta. Kyse ei ole vain kir­jain­lei­kis­tä. Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin ovi on auki yri­tyk­sil­le. OIA ei ole sisään­päin läm­piä­vä seu­rue, vaan ulos­päin avau­tu­va toi­mi­ja, jon­ka asiak­kai­ta ovat yri­tyk­set.

Stra­te­gi­sia pain­opis­tei­tä on kol­me: Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa, Oulu­Health sekä Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut. Yhtei­nen läpi­leik­kaa­va tee­ma on yrit­tä­jyys, osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen. Kun­nian­hi­moi­se­na tavoit­tee­na on ”rat­kais­ta yhdes­sä glo­baa­le­ja eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia Euroo­pan par­haal­la, digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­val­la eko­sys­tee­mil­lä”. Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?

Mukaan hae­taan vetu­riy­ri­tyk­siä

Vuon­na 2030 Har­taan­se­län­ran­nas­sa asu­va Vir­ta­sen mum­mu saa lou­naan­sa ja lääk­keen­sä droo­nil­la toi­mi­tet­tu­na. Onko se kau­pun­ki­lai­sen arki­päi­vää? Mitä se vaa­tii tule­vai­suu­den tie­to­ver­koil­ta? Tätä sel­vi­te­tään nyt, ja vali­taan tär­keim­mät äly­kau­pun­gin kehi­tys­koh­teet.

Ter­vey­sa­lal­la inno­voi­daan datas­ta uut­ta bis­nes­tä ja raken­ne­taan tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­tö­jä, vir­tu­aa­lis­ta sote­kes­kus­ta sekä simu­laa­tio­mah­dol­li­suuk­sia. Kier­to­ta­lou­des­sa kehit­ty­vät esi­mer­kik­si vih­reä vety ja ympä­ris­tö­myön­tei­nen teräs. Samaan aikaan digi­ta­li­soi­daan vesi­lai­tok­sia ja mah­dol­lis­te­taan tes­tauk­sia aidois­sa ympä­ris­töis­sä. OIA:ssa mukaan pää­see Radio­puis­toon, Smart Cam­pus Lin­nan­maal­le, Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sel­le, autoklus­te­rin kans­sa maa­il­man mark­ki­noil­le ja vaik­ka­pa suo­raan data-ava­ruu­teen.

OIA tar­koit­taa aina­kin uut­ta tie­toa tuot­ta­via pro­jek­te­ja ja ver­kos­to­ja. Oli­vat­pa ne sit­ten min­kä nimi­siä tai muo­toi­sia tahan­sa: klus­te­rei­ta, eko­sys­tee­me­jä tai lei­ri­nuo­tioi­ta. Mukaan hae­taan vetu­riy­ri­tyk­siä, joi­den ympä­ril­le raken­tuu eko­sys­tee­me­jä. Isot ja ns. kon­ka­riy­ri­tyk­set voi­si­vat ava­ta omia kehit­tä­mis­koh­tei­taan mui­den yri­tys­ten rat­kot­ta­vak­si. Omaa tuo­te­ke­hi­tys­tä voi ulkois­taa, eikä kaik­kea vii­saut­ta tar­vit­se pitää omil­la palk­ka­lis­toil­la. Entä uusien osaa­jien rek­ry­toin­ti? Tai star­tu­pin pys­ty­tys?

Asiak­kai­den toi­veet ja tar­peet saa­daan sel­vil­le yhteis­ke­hit­tä­mi­sen kei­noil­la. OIA hyö­dyn­tää kokei­lu- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­tö­jä bis­nek­sen kehi­tyk­ses­sä. Kokei­le­mi­seen ja yhteis­ke­hit­tä­mi­seen on tar­jol­la pal­ve­lu­ja, yri­tyk­sen ei tar­vit­se osa­ta teh­dä nii­tä yksin.

Teh­dään OIA:sta Suo­men tulok­sel­li­sin yri­tys­ten inno­vaa­tio­ver­kos­to. Yhteis­työs­tä­hän Oulu jo on tun­net­tu.

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
OIA-yri­ty­se­ko­sys­tee­mien raken­ta­mi­sen tuki
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com
040 592 5375

Maria Vuo­ren­so­la
OIA-koor­di­naat­to­ri
040 760 1288
maria.vuorensola@businessoulu.com