Mark­ki­na­rat­kai­su­ja ja uusia mal­le­ja inno­vaa­tioi­den hyö­dyn­tä­mi­seen jul­kis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­ses­sä

Inno­vaa­tiot ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Oulun kau­pun­gin yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä tuki­ja­lois­ta. Huo­mio yleen­sä kiin­nit­tyy uuden inno­vaa­tion syn­nyt­tä­mi­seen, sen jäl­kei­set haas­teet jää­vät yleen­sä pie­nem­mäl­le huo­miol­le. PREPARE – val­mii­na han­kin­tain­no­vaa­tioil­le ‑hank­keen tavoit­tee­na on saa­da inno­vaa­tio­ket­ju parem­min liik­keel­le ja edis­tää inno­vaa­tioi­den käy­tän­nön hyö­dyn­tä­mis­tä. Mark­ki­noil­ta saa­ta­vil­la uusil­la rat­kai­suil­la voi­daan kehit­tää jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ja sääs­tää veron­mak­sa­jien raho­ja. Samal­la pal­ve­lun tuot­ta­nut yri­tys saa pot­kua uuteen lii­ke­toi­min­taan. Han­ke­kon­sor­tio tuot­taa yhtei­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­man, jol­la inno­vaa­tiot löy­tä­vät aikai­sem­paa parem­min arki­päi­vän käyt­tö­koh­teet aina han­kin­to­jen inno­va­tii­vi­siin mal­lei­hin asti.

Hank­keen käy­tän­nön toteu­tus on alka­nut eri inno­vaa­tio­toi­mi­joi­den haas­tat­te­luil­la, jot­ka teh­dään samal­la raken­teel­la kai­kil­la hank­kees­sa muka­nao­le­vil­la alueil­la. Haas­ta­tel­ta­vat ovat rahoit­ta­jia, ohjel­ma­vas­taa­via, yri­tys­ke­hit­tä­jiä, tilaa­jia ja pal­ve­lu­tuot­ta­jay­ri­tyk­siä. Tie­don­ke­ruun jäl­keen val­mis­tel­laan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, jota on tar­koi­tus hyö­dyn­tää han­kea­lu­eel­la. Tavoit­tee­na on myös val­mis­tel­la jat­ko­han­ke, jos­sa tuo­te­taan kon­kreet­ti­sia inno­va­tii­vi­sia han­kin­to­ja. 

Hank­keen koor­di­naat­to­ri­na toi­mii Tic­Bio­Med Espan­jas­ta ja muut han­ke­part­ne­rit ovat INFO Espan­jas­ta, Inno­va­tion Skå­ne ja Region Skå­ne Ruot­sis­ta, Rohealth ja BIRDA Roma­nis­ta sekä Oulun kau­pun­ki (Kon­ser­ni­hal­lin­to ja Business­Oulu). Han­ke kes­tää vuo­den 2024 ja sen koko­nais­bud­jet­ti 675 000 euroa ja se on rahoi­tet­tu Horizon Euro­pe- ohjel­man EIE-2023-CONNECT-01–02-hausta. Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton roo­li­na on toi­mia alu­eel­lis­ten lin­jaus­ten val­mis­te­li­ja­na ja edis­tä­jä­nä.

Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to
Mik­ko Väi­sä­nen
Tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­pääl­lik­kö
Puh. +358 40 352 4928
mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Oulun kaupunki/Konsernihallinto
Hele­na Yli­sir­niö
FM, Projektipäällikkö/PREPARE
Puh. +358 40 352 4928
helena.t.ylisirnio@ouka.fi