Oulu sai rahoi­tus­ta Oma­Da­ta-hank­kee­seen

A person looking at health data on a tablet compurer

Kau­pun­ki­stra­te­gi­aan poh­jau­tu­van Digi­taa­li­nen Oulu ‑toteu­tus­oh­jel­man kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on paran­taa pal­ve­lu­jen vai­kut­ta­vuut­ta dataa hyö­dyn­tä­mäl­lä. 

Avai­na­se­mas­sa on kau­pun­ki­lais­ten suos­tu­muk­seen perus­tu­va datan käyt­tö. Kau­pun­ki­lais­da­tan käyt­tä­mi­nen tapah­tuu rei­lus­ti, avoi­mes­ti ja yhteis­ten stan­dar­dien mukaan.

Tavoit­tee­seen liit­tyy myös se, että jos dataa jalos­te­taan, tulee myös teko­ä­lyn jalos­tusal­go­rit­mien olla avoi­mia ja sel­lai­sia, jot­ka eivät syr­ji ketään.

Lue jut­tu Kale­vas­ta