Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­va täy­den­tä­vä haku avau­tu­mas­sa: haus­sa han­ke, joka tukee Oulun star­tup-yri­ty­se­ko­sys­tee­min kehit­tä­mis­tä

Oulun kau­pun­ki avaa yhteis­työs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton kans­sa Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­van kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-han­ke­haun jou­lu­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­la. Haku on avoin­na vähin­tään nel­jä viik­koa avau­tu­mis­päi­väs­tä eteen­päin. Nyt avau­tu­va rahoi­tus­ha­ku täy­den­tää vuo­den 2023 kesä-syys­kuus­sa avoin­na ollut­ta hakua.

Kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-rahoi­tuk­sel­la tue­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la Oulun kau­pun­gin ja Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön väli­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen toteut­ta­mis­ta. Rahoi­tet­ta­vien hank­kei­den tavoit­tee­na on tehos­taa kor­ke­aan osaa­mi­seen poh­jau­tu­vien yri­tys­ten syn­ty­mis­tä, kehit­ty­mis­tä ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä sekä lisä­tä alu­eel­le koh­dis­tu­via inves­toin­te­ja ja tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­ta.

Täs­sä haus­sa haem­me eri­tyi­ses­ti han­ket­ta, joka vah­vis­taa alu­eel­lis­ta yhteis­työ­tä oulu­lai­sen star­tup-yri­ty­se­ko­sys­tee­min kehit­tä­mi­ses­sä ja tavoit­te­lee inno­vaa­tio­läh­töi­sen ja kas­vu­ha­kui­sen lii­ke­toi­min­nan kat­ta­van pal­ve­lu­ver­kos­ton muo­dos­tu­mis­ta.

Haku koh­dis­tuu EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tii­kan ohjel­man toi­min­ta­lin­jaan 1: Inno­va­tii­vi­nen Suo­mi ja sen eri­tyis­ta­voit­tei­seen 1.3: Pk-yri­tys­ten kas­vun ja kil­pai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­nen.

Han­ke­haus­sa EAKR-rahoi­tus­ta on jaos­sa enin­tään 283 900 euroa. EAKR-rahoi­tuso­suus on 60 % hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Oulun kau­pun­ki on varau­tu­nut rahoit­ta­maan Oulun kau­pun­gin kehit­tä­mis­ra­has­tos­ta eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen mukai­sia hank­kei­ta mak­si­mis­saan 30 % rahoi­tuso­suu­del­la hank­keen koko­nais­bud­je­tis­ta. Haki­jan oma­ra­hoi­tuso­suus on olta­va mini­mis­sään 10% hank­keen koko­nais­bud­je­tis­ta.

Lisä­tie­toa ja link­ki hakuil­moi­tuk­seen jul­kais­taan OIA:n net­ti­si­vuil­la ja Rakennerahastot.fi ‑sivuil­la haun avau­tues­sa: https://oulu.com/oia/mita-teemme/avoimet-hankehaut/

Hakuin­foa ei jär­jes­te­tä erik­seen. Aiem­mil­la kier­rok­sil­la jaet­tu info­ma­te­ri­aa­li (21.3.2022 infon mate­ri­aa­lit ja tal­len­ne) löy­tyy osoit­tees­ta: https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat/oulun-kaupungin-ja-valtion-valisen-ekosysteemisopimuksen-toteuttamiseen-suunnatut-hankehaut-avautumassa.html

Oulun kau­pun­gin ja val­tion väli­nen eko­sys­tee­mi­so­pi­mus löy­tyy koko­nai­suu­des­saan tääl­tä: https://tem.fi/documents/1410877/0/Oulu+sopimus+FINAL+(1).pdf/80e1f8a2-ce4b-fc13-ae27-3a2cfd3d9d66/Oulu+sopimus+FINAL+(1).pdf?t=1615881977421

Haun yhteys­hen­ki­lö Business­Oulussa:

Ari Sai­ne, yhteys­pääl­lik­kö, Business­Oulu
Puh. +358 44 497 3117
etunimi.sukunimi@businessoulu.com