Oulun kau­pun­ki on alle­kir­joit­ta­nut Euroo­pan kier­to­ta­lous­kau­pun­kien julis­tuk­sen ensim­mäis­ten jou­kos­sa

|

Oulun kau­pun­ki on yhdes­sä mui­den euroop­pa­lais­ten kau­pun­kien kans­sa sitou­tu­nut edis­tä­mään siir­ty­mää koh­ti kier­to­ta­lout­ta ja on alle­kir­joit­ta­nut Euroo­pan kier­to­ta­lous­kau­pun­kien julis­tuk­sen (Euro­pean Circu­lar Cities Decla­ra­tion). Julis­tus jul­kis­tet­tiin 1. loka­kuu­ta euroop­pa­lais­ten kes­tä­vien kau­pun­kien 9th Euro­pean Con­fe­rence on Sus­tai­nable Cities & Towns ‑kon­fe­rens­sis­sa.

Julis­tuk­sen alle­kir­joit­ta­vat kau­pun­git sitou­tu­vat edis­tä­mään kier­to­ta­lout­ta ja tuke­maan toi­si­aan täs­sä työs­sä. Julis­tus alle­vii­vaa tar­vet­ta siir­tyä line­aa­ri­ses­ta yhteis­kun­nas­ta kier­to­ta­lous­yh­teis­kun­taan, jota kuvaa­vat teho­kas raa­ka-ainei­den käyt­tö, vähä­hii­li­syys ja sosi­aa­li­nen vas­tuul­li­suus.

Oulu jul­kai­si vii­me syk­sy­nä ympä­ris­tö­oh­jel­man, jos­sa kier­to­ta­lou­del­la on mer­kit­tä­vä roo­li. Osa­na ympä­ris­tö­oh­jel­maa Oulus­sa laa­di­taan vuo­den 2020 lop­puun men­nes­sä kier­to­ta­lou­den tie­kart­ta, jos­ta vali­taan toteu­tet­ta­vat toi­men­pi­teet vuo­sil­le 2021–2026.

”Kau­pun­git vas­taa­vat esi­mer­kik­si kaa­voi­tuk­ses­ta sekä liik­ku­mi­sen ja jäte­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä ja ovat siten avain­roo­lis­sa muu­tok­ses­sa koh­ti kes­tä­väm­pää tule­vai­suut­ta. Haluam­me myös olla aktii­vi­sia ja aloit­teel­li­sia hank­keis­sa, jois­sa luo­daan kier­to­ta­lout­ta edis­tä­vää osaa­mis­ta, lii­ke­toi­min­taa ja ver­kos­to­ja”, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la sanoo.

Julis­tuk­sen alle­kir­joit­ta­neet kau­pun­git muo­dos­ta­vat ver­kos­ton, jon­ka myö­tä yhteis­työ kau­pun­kien kes­ken vah­vis­tuu. Oulun lisäk­si mui­ta julis­tuk­sen ensi­vai­heen alle­kir­joit­ta­jia ovat muun muas­sa Oslo, Mal­mö, Köö­pen­ha­mi­na, Sevil­la, Tira­na, Pra­ha ja Ljubl­ja­na. Suo­ma­lai­sis­ta kau­pun­geis­ta muka­na ovat Hel­sin­ki, Tam­pe­re, Tur­ku ja Lap­peen­ran­ta.

Lisä­tie­to­ja: www.circularcitiesdeclaration.eu

Synt­he­sis Report: The Circu­lar Eco­no­my in Cities and Regions

Satu Pie­to­la, ympä­ris­tö­asian­tun­ti­ja, satu.pietola@ouka.fi, 040 620 2767