Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta

Sii­nä se on, pariin sanaan puris­tet­tu­na Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­sin lupaus yri­tyk­sil­le. Tar­jol­la on paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta.

Inno­vaa­tio­al­lians­si on sopi­mus, jos­sa osa­puo­let sopi­vat yhtei­sis­tä pää­mää­ris­tä ja resurs­sien suun­tauk­ses­ta. Sopi­mus on yhtei­nen julis­tus, mut­ta mitä OIA arki­työ­nään tekee? Vii­me vuon­na alka­neen sopi­mus­kau­den ja uusien tavoit­tei­den myö­tä halut­tiin kir­kas­taa inno­vaa­tio­al­lians­sin pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le. Mihin yri­tyk­siä tar­kas­ti ottaen kut­su­taan mukaan, kun hei­tä kut­su­taan osal­lis­tu­maan eko­sys­tee­min toi­min­taan, ja mitä he sii­tä saa­vat?

Tule­vai­suu­den osaa­mis­ta

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön digi­ta­li­saa­tio, hyvin­voin­nin ja ter­vey­den digi­taa­li­set rat­kai­sut, kier­to­ta­lous. Inno­vaa­tio­al­lians­si vai­kut­taa vah­vas­ti valit­tu­jen koh­dea­lo­jen­sa kan­sal­li­sis­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä ver­kos­tois­sa. Inno­vaa­tio­al­lians­si tun­nis­taa nenä pit­käl­lä digi­ta­li­saa­tion ja data­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­sia ja enna­koi yri­tys­ten osaa­mis­tar­pei­ta. Osaa­ja­pu­la vai­vaa kaik­kial­la. Inno­vaa­tio­al­lians­si sel­vit­tää yri­tys­ten lyhyen ja pitem­män aika­vä­lin osaa­mis­tar­pei­ta, ja etsii kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Kei­no­na on myös vapaa­na ole­van työ­voi­man täs­mä­kou­lut­ta­mi­nen yri­tys­ten tar­pei­siin. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da aikaan yhtei­siä foo­ru­mei­ta, joil­la työ­nan­ta­jat ja oppi­lai­tok­set käy­vät aktii­vis­ta vuo­ro­pu­he­lua.

Teh­dään yhdes­sä

Paras inno­vaa­tio­kump­pa­nuus tar­koit­taa uusia, ket­te­riä rat­kai­su­ja teke­mäl­lä ne yhdes­sä. Yri­tyk­siä kut­su­taan yhteis­ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­taan ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tä kump­pa­nei­den kans­sa. Yri­tys­ten käy­tös­sä ovat pilo­toin­ti- ja tes­taus­pal­ve­lut sekä monen­lai­set kokei­lua­lus­tat ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töt. Esi­merk­ki­nä näis­tä vaik­ka­pa val­mis­teil­la ole­va lan­gat­to­mien rat­kai­su­jen kehi­ty­sym­pä­ris­tö Radio­Park. Inno­vaa­tio­al­lians­si myös raken­taa yhteis­työ­ver­kos­to­ja, hank­keis­taa kehit­tä­mis­tar­pei­ta, välit­tää tie­toa niin sisään kuin ulos päin ja tuot­taa avoi­mia inno­vaa­tio­ta­pah­tu­mia. Enna­koin­ti­tie­don teho­kas hyö­dyn­tä­mi­nen pitää lii­ke­toi­min­nan aske­leen edel­lä.

Eko­sys­tee­mien pelin­ra­ken­ta­jat

Pariin sanaan tii­vis­ty­nyt inno­vaa­tio­al­lians­sin lupaus par­haas­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuu­des­ta on tulos OIA-väen työs­ken­te­lys­tä Eko­sys­tee­mi­kou­lus­sa. ”Eko­sys­tee­min raken­ta­mi­nen vaa­tii pal­ve­lua­jat­te­lua”, sanoo Eko­sys­tee­mi­kou­lun opet­ta­ja Kris­ta Kerä­nen Vision Fac­to­ry Oy:stä. Eko­sys­tee­mit ovat vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja ver­kos­to­ja, jois­sa OIA:n kär­kioh­jel­mat ja klus­te­rit toi­mi­vat pelin­ra­ken­ta­ji­na.

Kir­joit­ta­ja: Pir­jo Kos­ki­nie­mi