Vai­kut­ta­vaa inno­vaa­tio­toi­min­taa ja roh­kei­ta avauk­sia — Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­va kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-haku avau­tuu 5.4.

Oulun kau­pun­ki avaa yhteis­työs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton kans­sa Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­van kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-han­ke­haun 5.4. Haku on avoin­na tou­ko­kuun lop­puun asti.

Kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-rahoi­tuk­sel­la tue­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la Oulun kau­pun­gin ja Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön väli­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen toteut­ta­mis­ta. Rahoi­tet­ta­vien hank­kei­den tavoit­tee­na on tehos­taa kor­ke­aan osaa­mi­seen poh­jau­tu­vien yri­tys­ten syn­ty­mis­tä, kehit­ty­mis­tä ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä sekä lisä­tä alu­eel­le koh­dis­tu­via inves­toin­te­ja ja tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­ta.

Vuo­den 2024 rahoi­tus­haun voi­min tavoit­tee­na on vauh­dit­taa Oulun alu­eel­le mer­kit­tä­vien, laa­jo­jen koko­nai­suuk­sien ja kehit­tä­mis­tee­mo­jen edis­ty­mis­tä Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin stra­te­gian mukai­ses­ti. Stra­te­gian 2021–2027 koh­dea­lat ovat:

  1. Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa
  2. Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut
  3. Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut sekä poik­ki­leik­kaa­va, edel­lä mai­nit­tu­ja tuke­va
  4. Star­tup-yrit­tä­jyy­den, jat­ku­van oppi­mi­sen ja yri­ty­se­ko­sys­tee­mien tuki

Sopi­mus­kau­den olles­sa puo­li­vä­lis­sä tavoit­te­lem­me rahoi­tet­ta­vil­la hank­keil­la OIA:n stra­te­gian vali­tuil­le koh­dea­loil­le vai­kut­ta­vaa, kil­pai­lu­ky­kyä ja kes­tä­vää kas­vua edis­tä­vää inno­vaa­tio­toi­min­taa sekä roh­kei­ta avauk­sia.

Lisäk­si haluam­me täl­lä rahoi­tus­kier­rok­sel­la kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta vuo­den 2023 aika­na toteu­te­tun OIA-vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin huo­mioi­hin: rahoi­tet­ta­vat hank­keet ovat elin­kei­noe­lä­mä­läh­töi­siä ja yri­tyk­set ovat nii­hin sitou­tu­nei­ta, hank­keis­sa on löy­det­ty eri toi­mi­joi­den väli­siä syner­gia­hyö­ty­jä ja hank­kei­den tulok­sis­ta ja vai­kut­ta­vuu­des­ta vies­ti­tään aktii­vi­ses­ti.

Haku koh­dis­tuu EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tii­kan ohjel­man toi­min­ta­lin­jaan 1: Inno­va­tii­vi­nen Suo­mi ja sen eri­tyis­ta­voit­tei­siin 1.1 Tut­ki­mus- ja inno­voin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­nei­den tek­no­lo­gioi­den käyt­töön­o­ton paran­ta­mi­nen, 1.2 Digi­ta­li­saa­tion etu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen kan­sa­lais­ten, yri­tys­ten ja jul­kis­hal­lin­non hyväk­si sekä 1.3 Pk-yri­tys­ten kas­vun ja kil­pai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­nen.

Han­ke­haus­sa EAKR-rahoi­tus­ta on jaos­sa enin­tään 1 000 000 euroa. EAKR-rahoi­tuso­suus on 60 % hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Oulun kau­pun­ki on varau­tu­nut rahoit­ta­maan Oulun kau­pun­gin kehit­tä­mis­ra­has­tos­ta eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen mukai­sia hank­kei­ta mak­si­mis­saan 30 % rahoi­tuso­suu­del­la hank­keen koko­nais­bud­je­tis­ta. Haki­jan oma­ra­hoi­tuso­suus on olta­va mini­mis­sään 10 % hank­keen koko­nais­bud­je­tis­ta.

Hakuin­fo jär­jes­te­tään 15.4. klo 12.00 TEAMS-yhtey­del­lä ja han­ke­ai­hioi­den spar­raus­ta ja kon­sor­tioi­den muo­dos­ta­mis­ta var­ten jär­jes­täm­me eril­li­sen OIA-han­kes­par­raus- ja kump­pa­ni­ha­ku­ti­lai­suu­den vie­lä erik­seen ilmoi­tet­ta­va­na ajan­koh­ta­na. Seu­raat­han täl­tä osin ajan­koh­tai­sia uuti­sia OIA:n net­ti­si­vuil­la ja Business­Oulun uutis­kir­jeis­sä.


Ilmoit­tau­du hakuin­foon 15.4. tääl­tä: https://www.lyyti.in/Kestavan_kaupunkikehittamisen_EAKR_hakuinfo_7683

Ilmoit­tau­du mukaan myös 16.4. klo 13 — 14 (teams) jär­jes­tet­tä­väl­le OIA han­kekli­ni­kal­le:
Han­kekli­nik­ka on kes­kus­te­lu, jon­ka tavoit­tee­na on raken­taa mah­dol­li­sim­man vai­kut­ta­via han­ke­ko­ko­nai­suuk­sia sekä ‑kon­sor­tioi­ta hakuun. Kes­kus­te­lus­sa kuul­laan ja on mah­dol­lis­ta esi­tel­lä omia hakuun suun­nat­ta­via han­kei­deoi­ta, ver­tail­la nii­tä sekä sopia tee­mois­sa mah­dol­li­sia yhteis­työ­ku­vioi­ta. 

Jos sinulla/teillä on han­ke­ai­hio, jota haluat­te esi­tel­lä ja etsiä yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, varaat­han esit­te­ly­ajan 15.4. men­nes­sä maria.vuorensola@businessoulu.com Huom. ole nopea, esit­te­ly­ai­ko­ja raja­tus­ti.

Agen­da:

Ter­ve­tu­loa mukaan! Tilaa TEAMS-link­ki han­kekli­ni­kal­le täs­tä: https://www.lyyti.in/OIAhankeklinikka_Kestavan_kaupunkikehittamisen_EAKR_3058

Haun yhteys­hen­ki­löt Business­Oulussa:

Maria Vuo­ren­so­la, OIA-ohjel­ma­pääl­lik­kö
p. 040 760 1288
etunimi.sukunimi@businessoulu.com

Tuu­la Lot­vo­nen, rahoi­tus­asian­tun­ti­ja
p. 040 359 4236
etunimi.sukunimi@businessoulu.com


Lisä­tie­toa ja link­ki hakuil­moi­tuk­seen jul­kais­taan OIA:n net­ti­si­vuil­la ja Rakennerahastot.fi ‑sivuil­la haun avau­tues­sa:

www.ouluninnovaatioallianssi.fi -> Mitä teem­me? -> Avoi­met han­ke­haut

Oulun kau­pun­gin ja val­tion väli­nen eko­sys­tee­mi­so­pi­mus löy­tyy koko­nai­suu­des­saan:
Oulun ja TEM:n väli­nen inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­mus

Eri­tyis­ta­voit­teen 1.1. osal­ta on tär­ke­ää tutus­tua myös:
Poh­jois-Poh­jan­maan älyk­kään eri­kois­tu­mi­sen stra­te­gia 2021–2025.