OIA-yri­tysklus­te­rei­den kehit­tä­mi­nen

Hank­keel­la rat­ko­taan Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­siin liit­ty­vien yri­tysklus­te­rei­den raken­ta­mi­sen ja toi­min­nan haas­tei­ta. Tavoit­tee­na on lisä­tä klus­te­rien ja eko­sys­tee­mien toi­men­pi­tei­den yri­tys­läh­töi­syyt­tä, vai­kut­ta­vuut­ta ja klus­te­ri­toi­min­nan näky­vyyt­tä. Hank­kees­sa toteu­te­taan klus­te­rei­den kar­toi­tus ja arvioin­ti, jon­ka perus­teel­la vali­taan ja käyn­nis­te­tään klus­te­ril­le sopi­vat kehit­tä­mis­toi­men­pi­teet. Hank­kees­sa myös sovi­te­taan yhteen jat­ku­van oppi­mi­sen pal­ve­lui­ta ja klus­te­rei­den haas­tei­ta. Klus­te­riar­vioin­nin perus­teel­la saa­daan klus­te­ri­koh­tais­ta enna­koin­ti­tie­toa osaa­mis­tar­peis­ta. Lisäk­si paran­ne­taan klus­te­rei­den inno­vaa­tio­pal­ve­lui­ta ja toteu­te­taan haas­te­läh­töi­siä inno­vaa­tio­ta­pah­tu­mia, jois­sa opis­ke­li­jat, yri­tyk­set ja tut­ki­jat koo­taan saman pöy­dän ääreen.

Hank­kees­sa muka­na:

Oulun kau­pun­ki / Business­Oulu, Oulun yli­opis­to, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO, Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT Oy

Hank­keen kes­to:

1.9.2023 – 31.12.2024

Bud­jet­ti:

651 899 €

Lisä­tie­to­ja:

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com
040 592 5375