Prop­Tech-klus­te­ri, kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan digi­taa­li­set inno­vaa­tiot

Hank­keen tavoit­tee­na on muo­dos­taa Prop­Tech-klus­te­ri Oulun alu­eel­le. Hank­kees­sa perus­te­taan Oulun alu­eel­le Prop­Tech-toi­mi­joi­den eli yri­tys­ten, kehi­ty­sor­ga­ni­saa­tioi­den ja TKI-toi­mi­joi­den klus­te­ri. Klus­te­rin toi­min­nan läpi­leik­kaa­vi­na tee­moi­na ovat vähä­hii­li­syys, digi­taa­li­suus, datan hal­lin­ta ja tie­to­tur­va. Tavoit­tee­na on luo­da toi­mi­va ja aktii­vi­nen klus­te­ri, jos­sa toi­mi­jat halua­vat jat­kaa hank­keen jäl­keen­kin.

Prop­Tech Oulu klus­te­ri ver­kot­tuu Prop­Tech Fin­lan­diin ja kan­sain­vä­li­siin Prop­Tech klus­te­rei­hin. Kan­sain­vä­li­sel­lä toi­min­nal­la hae­taan näky­vyyt­tä Oulun alu­een osaa­mi­sel­le ja hou­ku­tel­laan kan­sain­vä­li­siä sijoit­ta­jia ja mui­ta toi­mi­joi­ta kuten kehi­ty­sor­ga­ni­saa­tioi­ta alu­eel­le. Hank­kees­sa kehi­te­tään toi­min­ta­mal­le­ja, joil­la edis­te­tään alan pilo­toin­ti- ja kehi­ty­sin­fra­struk­tuu­rien käyt­töä ja nii­den kehit­tä­mis­tä. Yhtei­ses­ti iden­ti­fioi­tu­jen kehi­tys­tee­mo­jen poh­jal­ta luo­daan toi­min­ta­mal­li yhteys­tar­joa­mien kehit­tä­mi­sel­le. Lisäk­si kar­toi­te­taan osaa­mis- ja kou­lu­tus­tar­pei­ta osaa­van työ­voi­man takaa­mi­sek­si.

Hank­keen uutuusar­vo­na on perin­tei­sen ja pai­kal­li­ses­ti toi­mi­van kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan haas­tei­den esiin tuo­mi­nen sekä rat­kai­su­jen hake­mi­nen ICT-alan yri­tyk­sil­tä, jot­ka toi­mi­vat jo kan­sain­vä­li­ses­ti. Haas­tei­ta rat­ko­taan usei­den yri­tys­ten yhteis­työs­sä.

Hank­kees­sa muka­na:

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Oulun yli­opis­to 

Hank­keen kes­to:

 1.5.2023–30.4.2025

Bud­jet­ti:

419 107 €

Lisä­tie­to­ja:

Ant­ti Kemp­pai­nen
antti.kemppainen@oamk.fi
050 4739 300