RAPUA

Raken­nus- ja pur­ku­jät­teen kier­rä­tys ja hyö­ty­käyt­tö (RAPUA) on Oulun eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­seen ja sii­nä eri­tyi­ses­ti stra­te­gi­seen koh­dea­laan 3. Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut liit­ty­vä han­ke, jos­sa kes­ki­ty­tään beto­ni­ja­keen kier­rä­tyk­seen ja uudel­leen­käyt­töön. Hank­kees­sa teh­dään koko­nais­val­tai­nen sel­vi­tys jakeen kier­to­ku­lus­ta pur­ku­työ­maal­ta uudek­si tuot­teek­si sii­hen liit­ty­vät toi­men­pi­teet rapor­toi­den.

Hank­kees­sa muka­na:

Oulun yli­opis­to, OAMK, VTT, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO

Hank­keen kes­to:

1.1.2023 — 31.12.2024

Bud­jet­ti:

200 000 €

Lisä­tie­to­ja:

Kat­ja Kil­pi­maa
katja.kilpimaa@oulu.fi
029 448 2395