Water Test­Bed & Water Test­Bed Infra

Vesi on ilman jäl­keen toi­sek­si kriit­ti­sin luon­non­va­ra, jos­ta elä­mäm­me riip­puu. Riit­tä­vän puh­taan ja tur­val­li­sen vesi­huol­lon yllä­pi­tä­mi­nen on osa yhteis­kun­nan kriit­tis­tä infra­struk­tuu­ria. Haas­tee­na on vesi­huol­toin­fra­struk­tuu­rin van­he­ne­vien lait­tei­den toi­min­nan hal­lin­nan tehot­to­muus ja uuden tek­no­lo­gian tuo­mi­nen nykyis­ten rin­nal­le.

Oulun yli­opis­ton Water Test­Bed ja Oulun Veden Water Test­Bed Infra ‑hank­keet yhdes­sä raken­ta­vat tes­taus- ja pilo­toin­tiym­pä­ris­tö­jä yri­tyk­sil­le ja tut­ki­joil­le uusien rat­kai­su­jen tes­taa­mi­seen sekä pilo­toin­tiin aidos­sa jäte­ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa.

Water Test­Bed avul­la kehi­te­tään rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si

Hank­kees­sa muka­na:

Oulun yli­opis­to ja Oulun Vesi

Hank­keen kes­to:

04.2023–02.2025

Bud­jet­ti:

Hank­kei­den koko­nais­bud­jet­ti yhteen­sä: 350 000 €

Lisä­tie­to­ja:

Pirk­ko Tas­ki­nen
pirkko.taskinen@oulu.fi
040 506 2079