Mukau­tu­va tila — haus­sa hyvä haas­te!

Onko yri­tyk­sel­lä­si tai orga­ni­saa­tiol­la­si haas­te, tosie­lä­män ongel­ma? Olet­ko kiin­nos­tu­nut saa­maan sii­hen rat­kai­sun?

Ker­ro meil­le rat­kai­sua kai­paa­va ongel­ma­si nyt! Valit­sem­me par­haat haas­teet kevääl­lä 2024 toteu­tet­ta­vaan nopei­den kokei­lu­jen ohjel­maan, jos­sa etsi­tään valit­tui­hin haas­tei­siin uusia, inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja.

Haas­tee­si voi liit­tyä älyk­kää­seen tilaan tai raken­nuk­seen, sen saa­vu­tet­ta­vuu­teen, opas­ta­mi­seen tai tur­val­li­suu­teen, tilan sopeu­tu­mi­seen käyt­tä­jän tar­pei­siin, ihmis­ten hyvin­voin­tiin tai sosi­aa­li­siin suh­tei­siin, tilan käy­tön tehok­kuu­teen, suju­vaan arkeen, tilan help­po­käyt­töi­syy­teen tai viih­tyi­syy­teen.

Tär­kein­tä on, että haas­tee­si on aito, tosie­lä­män ongel­ma, johon haluat löy­tää uusia rat­kai­su­ja. Par­hai­ta rat­kai­su­ja kokeil­laan Busi­ness­A­se­mal­la, joten saat myös aidos­sa ympä­ris­tös­sä ja oikeil­la käyt­tä­jil­lä tes­tat­tua tie­toa rat­kai­sun toi­mi­vuu­des­ta.

Toteu­tuk­sen vai­heet:

  1. Haas­tei­den haku nyt!
  2. Par­hai­den haas­tei­den valin­ta 03/2024
  3. Valit­tu­jen haas­tei­den avaus rat­kais­ta­vak­si nopei­den kokei­lu­jen ohjel­mas­sa 03/2024
  4. Tar­jous­kil­pai­lu rat­kai­sueh­do­tuk­sis­ta 04/2024
  5. Toteu­tus­kel­pois­ten rat­kai­su­jen valin­ta kokeil­ta­vak­si 05/2024
  6. Kokei­lu­jen toteu­tus Busi­ness­A­se­mal­la 06–09/2024
  7. Kokei­lu­jen arvioin­ti ja tulok­set 10/2024

Par­hai­den haas­tei­den valin­ta

Valin­ta­kri­tee­re­jä ovat haas­teen toteut­ta­mis­kel­poi­suus, sen tar­joa­ma mah­dol­li­suus uusil­le ja inno­va­tii­vi­sil­le rat­kai­suil­le sekä mah­dol­li­suus rat­kai­sun skaa­lau­tu­vuu­teen ja arvo asiak­kaal­le.

Haas­teen ehdot­ta­mi­nen

Jätä haas­te-ehdo­tuk­se­si täs­sä: https://www.lyyti.in/OIA_haastehaku vii­meis­tään ma 11.3.2024 klo 16.00

Saa­pu­neet haas­te-ehdo­tuk­set arvioi­daan vii­kol­la 9 ja vali­taan sovel­tu­vim­mat. Vali­tut haas­teet ava­taan rat­kais­ta­vak­si nopei­den kokei­lu­jen ohjel­mas­sa maa­lis-huh­ti­kuus­sa 2024. Vali­tut kokei­lut toteu­tu­vat Busi­ness­A­se­mal­la kesän ja syk­syn 2024 aika­na. Haas­teen avaa­ja ei sitou­du hank­ki­maan rat­kai­su­ja.

Nopei­den kokei­lu­jen ohjel­ma Busi­ness­A­se­mal­la

Nopei­den kokei­lu­jen ohjel­man kaut­ta haet­ta­vien rat­kai­su­jen kokei­lut tapah­tu­vat Busi­ness­A­se­mal­la Oulus­sa.

Busi­ness­A­se­ma (Hal­li­tus­ka­tu 36) on ihmis­ten, ideoi­den ja yri­tys­ten avoin koh­taa­mis­paik­ka. Busi­ness­A­se­mal­la on ravin­to­la, sekä avoi­mia tilo­ja että vuo­krat­ta­via kokous- ja tapah­tu­ma­ti­lo­ja. Yri­tyk­sil­le Busi­ness­A­se­ma on myös äly­käs yhteis­ke­hit­tä­mis- ja kokei­lua­lus­ta, joka sovel­tuu eri­tyi­ses­ti kiin­teis­tö­tek­no­lo­gian kehit­tä­mi­sa­lus­tak­si. Busi­ness­A­se­man pää­tee­mat ovat kiin­teis­tön älyk­käät ja ener­gia­te­hok­kaat pal­ve­lut, reaa­liai­kai­nen digi­taa­li­nen kak­so­nen, vir­tu­aa­li- ja lisät­ty todel­li­suus, saa­vu­tet­ta­vuus, esteet­tö­myys, tur­val­li­suus ja kyber­tur­val­li­suus sekä ter­veys ja hyvin­voin­ti.

Mitä on kokei­le­mi­nen?

Kokei­le­mi­nen nopeut­taa uusien rat­kai­su­jen kehi­tys­tä ja lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä. Kokei­lul­la hae­taan uut­ta oppia rat­kai­suun liit­tyen – se ei siis ole sama kuin pilot­ti, joka on vii­mei­nen var­mis­tus tuot­teen tai pal­ve­lun toi­mi­vuu­des­ta ennen mark­ki­noil­le menoa. Nopeis­sa kokei­luis­sa tar­jo­taan aito kokei­lu­ym­pä­ris­tö uusil­le rat­kai­suil­le. Rat­kai­sun esit­tä­jä toi­mii kokei­li­ja­na ja tes­taa rat­kai­sun­sa toi­mi­vuut­ta aidos­sa ympä­ris­tös­sä oikei­den käyt­tä­jien kans­sa. Kokei­lut han­ki­taan kiin­teäl­lä 6000 euron sum­mal­la kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta. Toteu­tet­ta­vat kokei­lut vali­taan erik­seen avat­ta­val­la tar­jous­kil­pai­lul­la.

Mil­lai­nen on hyvä haas­te?

Hyvä haas­te sisäl­tää aina rat­kai­sun mah­dol­li­suu­den. Se ei ole sama asia kuin tut­ki­muson­gel­ma. Haas­te voi liit­tyä ole­mas­sa ole­van tuot­teen kehi­tys­ver­sioon tai olla täy­sin uusi avaus. Haas­te voi olla luon­teel­taan tek­ni­nen, mut­ta se voi liit­tyä esim. tuot­teen suun­nit­te­luun (design). Haas­te on kui­ten­kin tiet­ty, mää­ri­tel­ty, rajat­tu aito ongel­ma, joka ei ole lii­an laa­ja. Haas­teen avaa­jal­la on näke­mys hyväs­tä rat­kai­sus­ta. Lue myös: https://oulu.com/oia/ajankohtaista/haussa-hyva-haaste/

Ei huol­ta, autam­me haas­teen lopul­li­sen ver­sion muo­toi­lus­sa!

Haas­te­haun ja nopei­den kokei­lu­jen ohjel­man toteut­taa:

Haas­tei­den haus­ta, valin­nas­ta, kokei­luoh­jel­man toteu­tuk­ses­ta, fasi­li­toin­nis­ta ja vies­tin­näs­tä vas­taa Business­Oulu osa­na Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin toi­min­taa.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) www.ouluninnovaatioallianssi.fi

Tie­toon perus­tu­van inno­vaa­tion alus­tat ‑pro­jek­ti https://oulu.com/oia/hankkeet/tietoon-perustuvan-innovaation-alustat-tia/

Lisä­tie­dot haas­te­haus­ta ja nopeis­ta kokei­luis­ta:

Jari Joki­sa­lo
asian­tun­ti­ja, digi­taa­lis­ten toi­min­taym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­nen yri­tyk­sil­le
p. 046 923 1397
jari.jokisalo@businessoulu.com

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­lut ja yri­ty­se­ko­sys­tee­mien tuki
p. 040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com