Blo­gi

|
Blo­gi

Oulu toteut­taa val­tion kans­sa sol­mit­tua eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta inno­vaa­tio­al­lians­sin tuel­la

Oulu on yksi 16 kau­pun­ki­seu­dus­ta, jot­ka neu­vot­te­li­vat kau­pun­ki­koh­tai­set eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­set koh­den­ta­maan jul­kis­ta ja yksi­tyis­tä TKI-rahoi­tus­ta aluei­den­sa stra­te­gi­ses­ti tär­kei­siin tee­moi­hin ja raken­ta­maan Suo­men tun­net­tuut­ta tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, inno­va­tii­vis­ten han­kin­to­jen ja kokei­lu­kult­tuu­rin edel­lä­kä­vi­jä­nä.
|
Blo­gi

Yhteis­työ yri­tyk­sen menes­tyk­sen vauh­dit­ta­ja­na

Alu­een vir­keä yri­ty­se­ko­sys­tee­mi voi par­haim­mil­laan hou­ku­tel­la mui­ta saman toi­mia­lan ja tee­man yri­tyk­siä kau­pun­kiin, kirit­tää posi­tii­vi­sel­la taval­la kil­pai­lua ja siten paran­taa laa­tua, hin­taa ja tuot­tei­den inno­va­tii­vi­suut­ta.
|
Blo­gi

Haus­sa hyvä haas­te

Hyvä haas­te ansait­see tul­la rat­kais­tuk­si. Haas­te­läh­töi­sel­lä kehit­tä­mi­sel­lä luo­daan uut­ta. Par­haim­mil­laan yhden haas­te, aito tosie­lä­män kehit­tä­mis­koh­de, voi olla uut­ta lii­ke­toi­min­taa toi­sel­le
|
Blo­gi

OIA-Olk­­ka­­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.
|
Blo­gi

Klus­te­rei­ta ja lei­ri­nuo­tioi­ta

Olem­me tot­tu­nei­ta kerään­ty­mään klus­te­rei­hin, raken­ta­maan arvo­ver­kos­to­ja, ver­kos­toi­tu­maan ja toi­mi­maan eko­sys­tee­meis­sä. Ehkä myös lau­la­maan lei­ri­nuo­tioil­la. 
|
Blo­gi

OIA-Olk­­ka­­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.
|
Blo­gi

Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta – OIA:n par­hai­ta yri­tys­ta­ri­noi­ta

Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta yri­tys­ten kans­sa on käy­tän­nös­sä toteu­tet­tu kokei­lus­sa, jos­sa aidos­sa asu­mi­sym­pä­ris­tös­sä tes­tat­tiin mobii­li­rat­kai­sua ikäih­mis­ten ter­vey­den­ti­lan seu­ran­taan. Yri­tys­ten kans­sa yhdes­sä on myös kehi­tet­ty vesi­lai­tos­da­tan uusia sovel­luk­sia ja lisät­ty metal­lia­lan hou­kut­te­le­vuut­ta tule­vai­suu­den työ­voi­man sil­mis­sä.
|
Blo­gi

Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta

Sii­nä se on, pariin sanaan puris­tet­tu­na Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­sin lupaus yri­tyk­sil­le. Tar­jol­la on paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta.