Uuti­set

|
Uuti­nen

Vai­kut­ta­vaa inno­vaa­tio­toi­min­taa ja roh­kei­ta avauk­sia — Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­va kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-haku avau­tuu 5.4.

Oulun kau­pun­ki avaa yhteis­työs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton kans­sa Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­van kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-han­ke­haun 5.4. Haku on avoin­na tou­ko­kuun lop­puun asti.
|
Uuti­nen

Mark­ki­na­rat­kai­su­ja ja uusia mal­le­ja inno­vaa­tioi­den hyö­dyn­tä­mi­seen jul­kis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­ses­sä

Inno­vaa­tiot ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Oulun kau­pun­gin yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä tuki­ja­lois­ta. PREPARE – val­mii­na han­kin­tain­no­vaa­tioil­le ‑hank­keen tavoit­tee­na on saa­da inno­vaa­tio­ket­ju parem­min liik­keel­le ja edis­tää inno­vaa­tioi­den käy­tän­nön hyö­dyn­tä­mis­tä. Mark­ki­noil­ta saa­ta­vil­la uusil­la rat­kai­suil­la voi­daan kehit­tää jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ja sääs­tää veron­mak­sa­jien raho­ja.
|
Uuti­nen

Tule­vai­suu­den tuo­tan­to ‑tapah­tu­mas­sa sukel­let­tiin robo­tii­kan maa­il­maan

Tule­vai­suu­den tuo­tan­to –tapah­tu­ma koko­si OSAOn Kau­ko­vai­nion tek­nii­kan yksi­kön tiloi­hin ison jou­kon auto­ma­ti­soi­dus­ta nyky­tek­no­lo­gias­ta kiin­nos­tu­nei­ta.
|
Uuti­nen

Mukau­tu­va tila — haus­sa hyvä haas­te!

Onko yri­tyk­sel­lä­si tai orga­ni­saa­tiol­la­si haas­te, tosie­lä­män ongel­ma? Olet­ko kiin­nos­tu­nut saa­maan sii­hen rat­kai­sun? Ker­ro meil­le rat­kai­sua kai­paa­va ongel­ma­si nyt! Valit­sem­me par­haat haas­teet kevääl­lä 2024 toteu­tet­ta­vaan nopei­den kokei­lu­jen ohjel­maan, jos­sa etsi­tään valit­tui­hin haas­tei­siin uusia, inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja.
|
Uuti­nen

Uusi 6G Waves leh­ti jul­kais­tu

Pitäi­si­kö 6G:n olla tek­ni­nen askel 5G:stä vai jokin todel­la radi­kaa­li muu­tos koh­ti uut­ta? Suo­men 6G-lip­pu­lai­va­hank­keen uusim­mas­sa 6G Waves leh­des­sä käy­dään läpi 6G-tut­ki­muk­sen saa­vu­tuk­sia ja poh­di­taan, mihin tek­no­lo­gi­aa pitäi­si kehit­tää.
|
Uuti­nen

Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­va täy­den­tä­vä haku avau­tu­mas­sa: haus­sa han­ke, joka tukee Oulun star­­tup-yri­­ty­­se­­ko­­sys­­tee­­min kehit­tä­mis­tä

Haus­sa hae­taan eri­tyi­ses­ti han­ket­ta, joka vah­vis­taa alu­eel­lis­ta yhteis­työ­tä oulu­lai­sen star­tup-yri­ty­se­ko­sys­tee­min kehit­tä­mi­ses­sä ja tavoit­te­lee inno­vaa­tio­läh­töi­sen ja kas­vu­ha­kui­sen lii­ke­toi­min­nan kat­ta­van pal­ve­lu­ver­kos­ton muo­dos­tu­mis­ta.
|
Uuti­nen

Opis­ke­li­joi­den palk­kaa­mi­nen voi aut­taa yri­tyk­siä mat­kal­la kes­tä­vyy­teen

“Yli­opis­tot ja yri­tyk­set voi­si­vat olla tii­viim­mäs­sä yhteis­työs­sä kes­tä­väm­män maa­il­man saa­vut­ta­mi­sek­si”, sanoo Anto­nio Caló, ener­gia­ver­kos­toi­hin kes­kit­ty­vä tut­ki­ja­toh­to­ri Oulun yli­opis­tos­ta. Caló kan­nus­taa yri­tyk­siä otta­maan opis­ke­li­joi­ta mukaan eri­ko­koi­siin pro­jek­tei­hin.
|
Uuti­nen

Oulun kau­pun­ki edis­tää kier­to­ta­lout­ta EU:n tuel­la

Oulun kau­pun­ki osal­lis­tuu Euroo­pan Unio­nin Let’s Go Circu­lar-hank­kee­seen. Hank­keen tavoit­tee­na on edis­tää kau­pun­kien siir­ty­mis­tä kier­to­ta­lou­teen LCG!-yhteistyöverkoston tar­joa­man tuen ja asian­tun­ti­juu­den avul­la
|
Uuti­nen

Digi­taa­li­sel­la ter­­veys- ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gial­la täh­dä­tään maa­il­mal­le – yhteis­työ­ver­kos­to vauh­dit­taa koti­mais­ta inno­vaa­tio­toi­min­taa

Suo­mi on digio­saa­mi­sen kär­ki­maa ja edel­lä­kä­vi­jä digi­taa­li­sis­sa sote-pal­ve­luis­sa. Kan­sain­vä­li­nen menes­tys edel­lyt­tää kui­ten­kin lisää koti­mais­ta yhteis­työ­tä ja aktii­vi­suut­ta EU-tasol­la.
|
Uuti­nen

Craf­ta­rit teke­vät sof­taa tilauk­ses­ta

Opin­to­jen ja työn yhdis­tä­mi­nen niin, että työ edis­tää opin­to­ja eikä hidas­ta nii­tä, kuu­los­taa huip­pui­deal­ta. Sel­lai­nen on Craft­Mas­ters-ohjel­ma, jos­sa myös Jere Lot­vo­nen ja Jan­ne Kero­la työs­ken­te­le­vät.
|
Uuti­nen

Olk­ka­ri kat­taa pöy­dän labo­ra­to­riois­ta meta­ver­su­miin

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) kat­taa 12.12. Olk­ka­ri-tapah­tu­maan pöy­dän täy­del­tä ajan­koh­tais­ta tut­ki­mus­ta, kehi­tys­tä, inno­vaa­tioi­ta, osaa­mis­ta ja eko­sys­tee­me­jä. Olk­ka­ris­sa tutus­tu­taan oulu­lai­siin kär­ki­tee­moi­hin teol­li­suus­puis­tois­ta meta­ver­su­miin.
|
Uuti­nen

OIA raken­taa Olk­ka­rin Busi­ness­A­se­mal­le 12.12.

Haluat­ko tie­tää miten Oulu suun­nis­taa koh­ti tule­vai­suut­ta kokei­le­va­na äly­kau­pun­ki­na? Entä miten meta­ver­su­mi luo uut­ta ulot­tu­vuut­ta? Muut­tu­va maa­il­ma haas­taa toi­min­ta­ta­po­ja ja kas­vat­taa tar­vet­ta osaa­val­le työ­voi­mal­le ja jat­ku­val­le oppi­mi­sel­le, olet­ko aal­lon­har­jal­la? Vas­tauk­sia näi­hin kysy­myk­siin löy­dät Olk­ka­ris­ta jou­lu­kuus­sa.
|
Uuti­nen

Kump­pa­nei­den kans­sa kaik­ki on hel­pom­paa

OIA koko­aa saman pöy­dän ääreen yri­tyk­siä, asiak­kai­ta, tut­ki­joi­ta ja mui­ta asian­tun­ti­joi­ta. OIA kut­suu kai­ken­lai­sia yri­tyk­siä mukaan kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tä yhdes­sä kump­pa­nien kans­sa.
|
Uuti­nen

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin vai­kut­ta­vuusar­vioin­ti käyn­nis­tyy

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin visio­na on olla Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia li-säar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi.
|
Uuti­nen

Enna­koin­ti­työ aut­taa yri­tys­tä tun­nis­ta­maan lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suu­det – tai jopa säi­ly­mään hen­gis­sä

Business­Oulun ENK­KA-työ­pa­jat antoi­vat osal­lis­tu­jil­le mut­kat­to­mat työ­ka­lut enna­koin­ti­työ­hön.
|
Uuti­nen

Inno­vaa­tio­al­lians­sin ovi on auki yri­tyk­sil­le

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) muo­dos­taa pyö­reän pöy­dän, jon­ka ääreen halu­taan myös yri­tyk­set. Yhtei­seen pöy­tään on katet­tu tavoit­teet, resurs­sit, haas­teet ja mah­dol­li­suu­det, joil­la asioi­ta saa­daan aikai­sek­si.
|
Uuti­nen

Jat­ku­va oppi­mi­nen moti­voi työ­elä­mäs­sä — “Tie­sin voi­va­ni teh­dä vie­lä­kin enem­män”

Työ­elä­män vaa­ti­muk­set muut­tu­vat koko ajan. Jat­ku­vaa oppi­mis­ta tar­vi­taan, jot­ta sekä yri­tyk­set että työn­te­ki­jät pysy­vät muka­na esi­mer­kik­si tek­no­lo­gi­sis­sa muu­tok­sis­sa tai kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­sä. Tämän tie­tää todek­si Kat­ja Saa­pun­ki, joka tuo­ree­na tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mi­na työl­lis­tyi Noki­aan vuon­na 1998.
|
Uuti­nen

Yli­opis­ton uudet paten­tit liit­ty­vät säh­kö­ke­raa­mei­hin, optiik­kaan ja ener­gian keruuseen

Seit­se­mäl­le Oulun yli­opis­tos­sa kehi­te­tyl­le kek­sin­nöl­le myön­net­tiin patent­ti vuon­na 2022. Uudet kek­sin­nöt mah­dol­lis­ta­vat säh­kö­ke­raa­mien kes­tä­väm­män val­mis­tuk­sen, toi­mi­vat laser­poh­jai­sen etäi­syys­mit­tauk­sen ja kuvan­ta­mi­sen eri vai­heis­sa ja mah­dol­lis­ta­vat ener­gian har­ves­toin­tia eri ener­gia­muo­dois­ta.
|
Uuti­nen

Tie­teel­li­nen tut­ki­mus joh­taa yhä useam­min kek­sin­töön ja kau­pal­lis­ta­mi­seen

Kek­sin­tö- ja teo­sil­moi­tus­ten mää­rä on kas­vus­sa Oulun yli­opis­tos­sa. Tyy­pil­li­nen tut­ki­muk­ses­sa syn­ty­nyt kek­sin­tö on uusi mene­tel­mä, joka mah­dol­lis­taa tuot­tei­den val­mis­ta­mi­sen esi­mer­kik­si ener­gi­aa ja raa­ka-ainei­ta sääs­täen.